03. Έρευνα
 

Ο ΝΟUS εκπονεί ερευνητικά έργα στις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές :

  • Επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή
  • Συναισθηματική υπολογιστών
  • Εκπαιδευτική τεχνολογία
  • Νέες τεχνολογίες και ειδική αγωγή
Το σχολικό έτος 2020 - 2021 ο ΝΟUS θα διεξάγει πανελλαδική έρευνα για την χρήση των νέων τεχνολογιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην τυπική και στην ειδική αγωγή. 

έρευνα & εφαρμογή εκπαιδευτικής τεχνολογίας